Våre fokusområder

Fokusområdene til MAK

MAK jobber primært innenfor to hovedområder, hvor Ledelse fokuserer på unge talenter som ønsker karriere i etablerte selskaper, mens Innovasjon og Entreprenørskap har et primært fokus på unge grundere og entreprenører mangfoldig bakgrunn.

I tillegg er fundamentet for begge hovedområdene bygget på Talenter og Mangfold som et konkurransefortrinn for Norge og norsk næringsliv.

Innenfor disse hovedområdene har vi et todelt formål; et rettet mot de unge, mangfoldige og interkulturelle talentene i nettverket og et rettet mot Norge og norsk næringsliv:

  • Formålet med MAK som nettverk er å skape en arena for nettverksbygging, kunnskapsdeling og kompetanseheving blant unge ledertalenter med interkulturell bakgrunn. Gjennom ulike initiativ og arrangementer synliggjør MAK disse talentene for toppledere og fageksperter, og bidrar med å klargjøre de for å ta lederstillinger og styreverv i fremtiden
  • Formålet med fokus rettet mot Norge og norsk næringsliv er å synliggjøre talentene i nettverket for toppledere, og bevisstgjøre det norske næringslivet på de ressursene og den kompetansen som ligger i unge ledertalenter med interkulturell bakgrunn, samt de mulighetene som ligger i å benytte seg av disse for å bidra til å styrke konkurransekraften til Norge og norsk næringslivs i en internasjonal kontekst. MAK bidrar aktivt med å hjelpe organisasjoner med ulike tiltak og initiativ som bidrar til å heve deres kompetanse innenfor mangfoldsledelse, rekruttering og utvikling av mangfoldige talenter til lederstillinger og styreverv, samt bevisstgjøring av mangfold som kritisk del av selskapets strategi